Prašome atidžiai perskaityti naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis svetaine bei perkant paslaugas ir (arba) produktus.

 1. Bendrosios internetinės svetainės www.sveikataipalankus.lt naudojimosi sąlygos ir tvarka

1.1. Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai, MB Tulipas (toliau vadinama – Valdytojas), kuriai Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 304919833, interneto svetainei.

1.2. Naudojimosi sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp visų interneto svetainės www.sveikataipalankus.lt vartotojų (toliau – Vartotojas) ir svetainės Valdytojo, kylančius Vartotojui naudojantis svetainėje pateikiama informacija bei teikiamomis paslaugomis.

1.3. Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją sveikataipalankus.lt svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę. Vartotoju taip pat laikomas asmuo, kuris siekia įsigyti ir įsigyja produktus remiantis šiomis Taisyklėmis. Prisijungdami prie sveikataipalankus.lt svetainės ir/ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis/ produktais, teikiamomis šioje svetainėje arba per ją, Jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų.

1.4. Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, Valdytojas turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti/ panaikinti Vartotojo galimybę naudotis sveikataipalankus.lt svetaine, ištrinti/ panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją.

 1. Naudojimosi interneto svetaine bei paslaugomis apribojimai

2.1. sveikataipalankus.lt neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šioje svetainėje arba per šią svetainę yra [kategoriškai] tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti svetainėje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo.

2.2. sveikataipalankus.lt neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ ar paslaugos/ produktai, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

2.3. sveikataipalankus.lt svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent Valdytojas aiškiai praneša priešingai.

2.4. Šio internetinio puslapio informacija, nors ir yra pagrįsta moksliniais tyrimais, yra tik edukacinio pobūdžio. Ji negali pakeisti gydytojo rekomendacijų. Todėl, dėl savo sveikatos būklės, ligos simptomų įvertinimo bei gydymo turite nuolatos konsultuotis su specialistais.

2.5. Kursuose, mokymuose, metodinėje medžiagoje, knygose, leidiniuose pateikiama autorės nuomonė ir mintys yra informacinio pobūdžio, receptai ir valgiaraščiai, mitybos planai, metodinė medžiaga skirti praktiniam pritaikymui, yra kruopščiai ir atsakingai atrinkti bei sukurti, tačiau autorė, pardavėjas ir  platintojas neįsipareigoja teikti medicininės ar kitokios pagalbos. Kursuose, mokymuose, metodinėje medžiagoje, knygose, leidiniuose nėra nurodoma, kaip elgtis konkrečiomis aplinkybėmis, joje pateikta informacinė prevencinės medicinos medžiaga. Jei reikalingas gydomosios mitybos ar individualius poreikius atitinkančios mitybos taikymas, būtina pasitarti su gydytoju. Pagal kursuose, mokymuose, metodinėje medžiagoje, knygose, leidiniuose pateiktą informaciją gydymas negali būti keičiamas ar koreguojamas be gydytojo konsultacijos. Autorė, pardavėjas ir platintojas pabrėžtinai atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės, nuostolių ar rizikos ‒ tiek asmeninės, finansinės, tiek kitokios, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti dėl bet kurios kursų, mokymų, leidinių, knygų, metodinės medžiagos dalies naudojimo ir pritaikymo.

 1. Autorių teisės ir prekių ženklai

3.1. Valdytojas ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

3.2. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

3.3. sveikataipalankus.lt svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad Valdytojas elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

3.4. Paskelbdamas sveikataipalankus.lt svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, Vartotojas suteikia Valdytojui teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės.

3.5. Kursų, mokymų, seminarų video įrašus, metodinę medžiagą, darbo įrankius, leidinius ir kitą su jais lydinčią informaciją draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, duoti naudotis tretiesiems asmenims, taip pat padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn.

 1. Nuorodos

4.1. Kai sveikataipalankus.lt pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų svetaines, tokios nuorodos nėra sveikataipalankus.lt kokybės patvirtinimas dėl jokių produktų ar paslaugų, teikiamų tokiose svetainėse arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir sveikataipalankus.lt neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. sveikataipalankus.lt netikrina tokių svetainių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

4.2. Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš sveikataipalankus.lt svetainės, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito svetainės prekės ženklu ar logotipu, jeigu su sveikataipalankus.lt raštu nėra susitarta kitaip.

4.3. Vartotojams draudžiama sveikataipalankus.lt svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan.

4.4. Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Įskaitant bet neapsiribojant šiuo Vartotojams svetainėje draudžiama:

 • Žeminti asmens garbę, orumą, pakenkti dalykinei asmens reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams;
 • Kurstyti neapykantą/karą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti susidoroti su asmeniu/asmenimis dėl jo (jų) lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ir kt.;
 • Pateikti tikrovės neatitinkančią/žinomai melagingą, netikslią, šališką informaciją;
 • Pateikti informaciją, skatinančią/reklamuojančią/palankiai vaizduojančią alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat bet kokios kitos formos alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir/ar psichotropinių medžiagų reklamą;
 • Pateikti informaciją, turinčią pornografijos elementų;
 • Rašant komentarus, bendraujant prisistatyti/apsimesti kitu asmeniu.
 1. Asmens duomenys

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sveikataipalankus.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.1. Valdytojas turi teisę tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar vėliau Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

5.2. Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis sveikataipalankus.lt svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi sveikataipalankus.lt duomenų bazėje 10 metų.

5.3. Valdytojas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui įstatymo numatyta tvarka.

5.4. Valdytojas naudos Asmens duomenis šios svetainės bei susijusių įmonės paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

5.5. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia Valdytojui teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

5.6. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Valdytoją el.paštu [email protected] arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Valdytojui valdyti ir naudoti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir naudoti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir naudoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.

5.7. Valdytojas neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimosi sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

5.8. Valdytojas yra įregistruoti ADA (Asmens duomenų apsaugos) valdytojų registre. Plačiau apie tai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

5.9. Vartotojas, remiantis šiomis Taisyklėmis sutinka, kad tuo atveju jeigu pardavėjas yra elektroninę prekybą organizuojanti MB „Tulipas“ (įm. k. 304919833), asmens duomenų apsaugai taikomi Taisyklių 5.2-5.8 punktuose nurodytos apsaugos sąlygos.

 1. Mokamos paslaugos

www.sveikataipalankus.lt el. parduotuvės produktų ir paslaugų pardavėjas yra MB „Tulipas“ (platintojas). www.sveikataipalankus.lt produktų ir paslaugų kūrėjas ir įgyvendintojas VšĮ „Sveikatai palankus“ (autorius ir (arba) platintojas) ir/ar MB „Tupilas”. Jei produktai ir paslaugos parduodamos ne el. parduotuvėje, pardavėjas gali būti ir VšĮ „Sveikatai palankus“.

6.1. Vartotojas sveikataipalankus.lt svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias paslaugas – sveikos mitybos ir lieknėjimo, sveiko maisto gaminimo ir kitas programas, mokymus, kursus, mitybos planus, konsultacijas, e-knygas, spausdintus leidinius, vaizdo įrašus, dovanų kuponus ir kita.

6.2. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas ir/ar produktus.

6.3. Užsakant konkrečias paslaugas ir/ar produktus konkrečiai, nurodoma, kas yra pardavėjas (platintojas) – VšĮ „Sveikatai palankus“ ar MB „Tulipas“, kurio duomenys skelbiami  sveikataipalankus.lt svetainės skiltyje „Kontaktai“. Pardavėjo rekvizitai su kuriuo sudaroma atitinkama pirkimo – pardavimo sutartis nurodoma prekių ir/ar paslaugų užsakyme. MB „Tulipas“ vykdo el. parduotuvės prekybą, jei produktai ir paslaugos parduodamos ne el. parduotuvėje, pardavėjas (platintojas) gali būti VšĮ „Sveikatai palankus“ ir/ar MB „Tulipas”.

6.4. Jeigu Vartotojui buvo pristatyti ne tie fiziniai produktai (spausdinti leidiniai, knygos, kompaktai, el. laikmenos, maisto papildai ir kitos fiziniu būdu gautos prekės), Vartotojas turi pareigą pranešti apie tai nedelsiant, arba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo produktų gavimo dienos, el. pašto adresu [email protected]. Valdytojui gavus informaciją apie ne tuos pristatytus produktus (atitinka ir šios sutarties 6.5 punktas), jie yra pakeičiami per keturiolika darbo dienų. Tuo atveju, jeigu fizinio produkto neįmanoma pakeisti kitu, Vartotojui grąžinami pinigai už sumokėtą prekę per keturiolika darbo dienų.

6.5. Visos Vartotojo pretenzijos susijusios su fiziniais produktais ir jų kokybe nagrinėjamos Valdytojo ir yra teikiamos el. pašto adresu [email protected]. Atsakymas Vartotojui pateikiamas per keturiolika darbo dienų. Jeigu fiziniai produktai buvo pristatyti, tie kas numatyta pardavimo metu, tačiau produkto apsauginė plėvelė/įmautė pažeisti – pinigai už įsigytas produktus negrąžinami. Išimtis taikoma tokiu atveju, jei fizinis produktas yra su nepažeista apsaugine plėvele/įmaute ir niekaip kitaip neapgadintas, nepažeistas ar akivaizdžiai nepanaudotas.

6.6. Valdytojas pasilieka teisę interneto svetainėje www.sveikataipalankus.lt nurodyti aiškiai išreikštas papildomas pirkimo sąlygas, tokiu atveju sutikimas pirmenybė teikiama specialiosios sąlygoms esant prieštaravimui bendrosioms.

 1. Atsakomybės apribojimas

7.1. Šios svetainės turinys pateikiamas pagal „kaip yra“ ir „kiek prieinama“ principus. Valdytojas neteikia jokių garantijų dėl šio svetainės ar jo turinio.

7.2. Valdytojas neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine, net ir tuo atveju, jei Valdytojas galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus.

7.3. Kursuose, mitybos planuose bei pridedamoje medžiagoje pateikta bet kokia informacija, taip pat informacija, pateikta bet kokia forma (žodžiu, raštu ir pan.) turi būti laikoma rekomendacija, kurios rezultatas yra individualus ir priklausantis ne tik nuo mitybos pokyčių, bet ir nuo Vartotojo asmeninių veiksmų bei kitų aplinkybių. Klientas supranta ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pateikta informacija bei rekomendacijos gali turėti kitokį individualų galutinį poveikį (efektą) nei yra siekiama. Taip pat įspėjame, kad jei turite jus prižiūrinčių gydytojų rekomendacijas pirmiausia būtina laikytis jų ir tik tuomet šioje medžiagoje ar kursuose bei seminaruose pateikiamų rekomendacijų. Kilus klausimams rekomenduojame kreiptis į Valdytojo darbuotojus, jog galėtų jus nukreipti tinkama linkme.

7.4. Valdytojas negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti pasirinktų tikslų dėl individualių organizmo savybių. Valdytojas neteikia jokių tiesioginių ar netiesioginių gydymo ar specifinių sveikatos gerinimo patarimų ar rekomendacijų.

7.5. Valdytojas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

7.6. Valdytojas neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Valdytojas negali kontroliuoti.

7.7. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Vartotojas įsipareigoja: 1) saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys; 2) nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims. Valdytojas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

7.8. Autorius ir (arba) pardavėjas – platintojas, siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos saugumą imasi įvairių techninių, organizacinių ir teisinių informacijos apsaugos priemonių, viena iš kurių yra šios konfidencialumo sutarties pasirašymas įsigijant tam tikrus produktus, Vartotojas, suprasdamas gaunamos informacijos vertę, sutinka įsipareigoti neatskleisti Konfidencialios informacijos (el. laikmenos, darbo įrankiai, kompaktai, metodinė medžiaga, seminarų, mokymų kursų įrašai ir pan.) Tretiesiems asmenims ir naudoti informaciją tik asmeniniams poreikiams.

7.9. Sutikdamas su šiomis sąlygomis šalys tarpusavyje susitaria, jog Autorius ir (arba) pardavėjas – platintojas perduos Vartotojui konfidencialią informaciją visomis ir bet kokiomis tarp Šalių naudojamomis komunikacijos formomis ar informacijos laikmenose, tuo tarpu Vartotojas įsipareigoja neatskleisti gautos Konfidencialios informacijos (el. laikmenos, darbo įrankiai, kompaktai, metodinė medžiaga, seminarų, mokymų kursų įrašai ir pan.) Tretiesiems asmenims bet kokia forma, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos laikmenų perdavimu.

7.10. Vartotojas sutikdamas su šiomis taisyklėmis įsipareigoja naudoti gautą Konfidencialią informaciją (el. laikmenos, darbo įrankiai, kompaktai, metodinė medžiaga, seminarų, mokymų kursų įrašai ir pan.) tik mokymosi/ darbo funkcijų vykdymo tikslu. Tuo atveju, jei Autorius ir (arba) pardavėjas – platintojas sužino, jog Konfidenciali informacija buvo atskleista tretiesiems asmenims, arba įtaria, jog Konfidenciali informacija galėjo būti atskleista tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, apie tai informuoti Autorių ir (arba) pardavėją – platintoją ir imtis visų priemonių, kurios galėtų užkirsti kelią Konfidencialios informacijos (el. laikmenos, darbo įrankiai, kompaktai, metodinė medžiaga, seminarų, mokymų kursų įrašai ir pan.) sklaidai. VšĮ „Sveikatai palankus“ ir (arba) MB „Tulipas“ turi teisę reikalauti atlyginti žalą, patirtą Vartotojui atskleidus, perdavus tretiems asmenims, perparduodant ar kitaip neleistinai pagal šią sutartį naudojant įsigytus produktus ar paslaugas.

 1. Slapukai

8.1. sveikataipalankus.lt svetainėje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.

8.2. Yra dviejų tipų slapukai. Pirmas tipas, kuris vadinamas ilgalaikiais slapukais, išsaugo failą Jūsų kietajame diske tam tikram laikotarpiui. Sveikataipalankus.lt interneto svetainė naudoja ilgalaikius slapukus, siekiant stebėti lankytojų navigaciją svetainėje bei rinkti statistinius duomenis.

8.3. Kitas slapukų tipas, kuris vadinamas seanso slapukais, saugomas tik laikinai tuo laikotarpiu, kai Jūs naršote svetainėje. Siekdami naudotis sveikataipalankus.lt interneto svetaine, Jūs turite sutikti su seanso slapukų naudojimu. Seanso slapukai išnyks, kai Jūs išeisite iš sveikataipalankus.lt interneto svetainės arba išjungsite Jūsų naršyklę.

8.4. Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Chrome ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos svetainės funkcionalumui.

 1. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

9.1. Registracijos mokestis – atskira paslauga, kuri laikoma visiškai įgyvendinta jį sumokėjus- tokiu būdu garantuojama vieta seminarų cikle savaitę iki ciklo pradžios.

9.2. Už seminarus, kursus ar mokymus iš anksto sumokėti pinigai elektroniniu būdu yra prilyginama bilieto įsigijimui. Pirkėjai neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą prieš įsigyjant kursus apsvarstykite, ar galėsite dalyvauti seminaruose, įvertindami datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas. Nesudalyvavus seminaro ciklo atskiruose paskaitose jos nėra kompensuojamos kitais seminarais.

9.3 Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas Pardavėjas padarys visos sumos grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas per 10 darbo dienų. Išimtis – force majeure situacija.

9.4. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Pardavėjas asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Pardavėjas turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

9.5. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos vartotojui suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad gavus mitybos planą, e-knygą, e-leidinį, paskaitų įrašus, el. metodinę medžiagą ir kitus el. produktus ar paslaugas yra laikoma pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas. Paskaitų įrašų galiojimas nurodytas produkto aprašyme (dažniausiai 14 dienų), tai reiškia, kad per tą laikotarpį turi būti kliento peržiūrėta.

9.6. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju Valdytojas gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Valdytojas Valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje sveikataipalankus.lt, tačiau Vartotojui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.

 1. Naudojimosi sąlygų keitimas

10.1. Kadangi sveikataipalankus.lt Svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas.

10.2. Valdytojas praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

10.3. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

 1. Taikoma teisė ir jurisdikcija

11.1. Šiai svetainei ir jos Naudojimosi sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.2. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

11.3. Visi tarp Vartotojo ir Valdytojo kilę nesutarimai dėl šių Naudojimosi sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Valdytojas buveinės vietą.

11.4. Kilus ginčui tarp vartotojo ir tiekėjo, prašymą/skundą dėl interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite:

– pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius LT-01402, el. paštu [email protected] , tel.: (8-5) 262 6751 arba faksu (8 5) 279 1466

– interneto svetainėje www.vvtat.lt

– VVTAT teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665)

– užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.5. Naudojimosi sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir Valdytojo laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Valdytoju bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Naudojimosi sąlygas.

_______________

© Visos teisės saugomos. Naudojimosi sąlygos.

Naujienlaiškio prenumerata!

Susipažink su išskirtine mitybos ir gyvensenos informacija, kuri padeda gyventi sveikiau ir jaustis energingiau. Nemokami receptai, patarimai, straipsniai, naujausi seminarai ir kursai.

Aš sutinku, kad mano įvesti duomenys bus saugomi ir naudojami naujienlaiškiams siųsti. Taip pat patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis.